Provozní řád   

 • Vstup do wellness centra je možný pouze s platnou vstupenkou a pobyt v něm je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu.
 • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování wellness centra či jeho vybavení. Dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek.
 • Do wellness centra vstupuje každý na vlastní riziko.
 • Provozovatel wellness centra si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví provoznímu řádu, pokynům zaměstnanců nebo jejíž chování shledá zaměstnanec wellness centra nepřístojným. Každá osoba pod vlivem alkoholu nebo drog nebude do wellness centra vpuštěna nebo bude případně vyvedena z prostor wellness centra bez náhrady.
 • Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních wellness centra závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit zaměstnancům na recepci.
 • V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom zaměstnance. Provozovatel wellness centra neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem těchto osob nebo v důsledku jejich zavinění.
 • Do wellness centra není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, drogy, omamné a psychotropní látky, sklo či skleněné předměty a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku wellness centra. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout zaměstnanec wellness centra.
 • Ve wellness centru je zakázáno kouřit a je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených ve wellness centru.
 • Do wellness centra je zakázán vstup zvířat.
 • Povinností každé osoby vstupující do wellness centra je odevzdat předměty zde nalezené zaměstnanci wellnes centra.
 • Provozovatel wellness centra nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou na straně návštěvníka jeho zaviněním, byť i z nedbalosti.
 • Provozovatel wellness centra nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které převzal provozovatel wellness centra do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny).

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

V Příbrami dne 21. června 2013