Návštěvní řád

1. Údaje o provozovně

Adresa:

 

Špitálská 21, 261 01 Příbram I.

V prostorách k tomu určených v rámci provozovny wellness centra.

Provozovatel:

 

OD Dvořáček

Prokopská 14, 261 01 Příbram I.

IČ: 10204237, DIČ: CZ461228115

Tel.: 318 625 495

2. Provozní doba

Na základě telefonických nebo internetových objednávek v rámci otevírací doby wellness centra Příbram.

 

Pondělí - sobota

neděle

15:00 – 22:00 hod.

14:00 - 22:00 hod.

 

Wellness centrum je pro muže i ženy společně, nebo individuálně podle dohody.

Po dohodě s obsluhou recepce wellness centra může být výjimečně provozní doba upravena, stejně tak může být upraveno využití wellness centra ženami a muži v jednotlivých dnech.

3. Objednávky a ceník pro uživatele

 

Elektronický online systém:

www.pribramske-lazne.cz

Telefonické objednávky:

318 625 495 

Osobní objednávky:

V recepci wellness centra.

Cena:

dle platného ceníku wellness centra Příbram

Týdenní rozvrh obsazenosti wellness centra je zveřejněn na www.pribramske-lazne.cz a je průběžně aktualizován.

4. Vstup do prostor wellness centra

 • Vstup do prostoru wellness centra je povolen pouze přes recepci po zaplacení vstupného dle platného ceníku.

 • Celková kapacita wellness centra je 45 osob. Provozovatel je povinen při naplnění celkové kapacity uzavřít přístup do wellness centra a otevřít je až po uvolnění kapacity.

 • Vstupem do wellness centra se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců wellness centra.

 • Návštěvník sauny musí mít pro saunování ručník a prostěradlo. Návštěvníkům se dále doporučuje si vzít s sebou vlastní župan. Přezůvky jen po dohodě a kontrole čistoty u recepce.

 • V prostorách wellness je návštěvník povinen se pohybovat v županu či zahalen v ručníku. Vstup do vířivky wellness centra je povolen I v plavkách. Nepřípustné jsou bemudy, spodní prádlo kraťasy, apod.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části wellness centra, a to pro nutnou údržbu, z objektivních důvodů, apod.

5. Vyloučení z návštěvy wellness centra

 • Do wellness centra nemají přístup a z používání zařízení budou vyloučeny osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 • Z wellness centra může být vykázán bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V krajním případě může odpovědná osoba, podle povahy přestupku, požádat o zakročení Městskou policií , příp. Policii ČR.

6. Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Každý návštěvník wellness centra je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů zaměstnanců centra.

 • Každý návštěvník vstupuje do prostor wellness centra na vlastní nebezpečí.

 • Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

 • Všechny úkony po příchodu do wellness centra se provádějí v tomto pořadí:

 • Zaplacení poplatku za užívání dle ceníku, případně zapůjčení županu.

 • Vyzutí venkovní obuvi ve vyznačené zóně u recepce (dále lze pokračovat jen bez obuvi), obsazení šatní skříňky, převléknutí.

 • Osprchování s použitím mýdla a bez plavek.

 • Použití vířivé vany, sauny a doplňkových procedur.

 • Před odchodem osprchování, osušení, aby nedocházelo k zanášení vody do prostoru šaten, převlečení, uvolnění šatní skříňky.

 • Při odchodu pak na recepci odevzdání čipu, vrácení zapůjčených ručníků a případné vyrovnání nedoplatků spojených s užíváním wellnes centra.

 • Doba pobytu v souně a rlaxačních zařízeních začíná vstupem do šatnového prostoru a končí jeho opuštěním v recepci. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu o více než 1 min., je povinen uhradit příslušný doplatek dle ceníku.

 •   60 minut před koncem provozní doby již správce neumožní vstup novým návštěvníkům. 10minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit saunu a 10 minut po skončení otevírací doby opustit wellness centrum přes recepci.

 • Návštěvníkům se nedoporučuje nosit do wellness centra cenné věci a větší obnos peněz.

 • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.

 • Svým chováním musí návštěvník dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat ostatní návštěvníky.

 • Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník wellness centra osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (cenu vyčíslí odpovědná osoba wellness centra, popř. v součinnosti s Policií ČR).

 • Návštěvník je povinen dodržovat tento návštěvní řád a dbát pokynů pověřených pracovníků provozovatele a upozornění vyvěšených v prostorách wellness centra.

 • Každá organizovaná skupina uživatelů musí mít vedoucího (min. 1 osoba straší 18 let), který je seznámen s tímto návštěvním řádem a který je zodpovědný za bezproblémovéužívání wellness centra touto organizovanou skupinou.

 • U organizovaných skupin osob mladších 18 let pedagogický dozor, resp. trenéři atd. v průběhu pobytu ve wellness centru plní ochranný dohled a přebírají plnou zodpovědnost za bezpečnost účastníků ve wellness centru. Jsou osobně přítomni jejich odchodu, zodpovídají za jejich bezpečnost ve sprchách i v šatnách, jakož i za dodržování pořádku. Dohled končí odchodem posledního účastníka ze šatny.

 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolatobsluhující personál, který zajistí základní ošetření a v případě nutnosti i lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy úrazů. Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními obtížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu na recepci při vstupu do wellness centra. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu nepřebírá správa wellness centra odpovědnost.

7. Ve wellness centru je zakázáno

 • Vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných návykových látek.

 • Vcházet do prostoru šaten, sprch a bazénů ve venkovní obuvi. Zdržovat se ve wellness centru v oděvu.

 • Vstupovat do míst určených pro jiné pohlaví s výjimkou dětí do 10 let a pedagogického či trenérského doprovodu.

 • Vstupovat do prostor označených zákazem vstupu.

 • Chovat se hlučně a dopouštět se jakýchkoli nepřístojností, které hlukem nebo ohrožením bezpečnosti ruší pořádek.

 •   Vstupovat do vířivé vany a sauny bez důkladného osprchování s použitím mýdla.

 • Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu a sprch, odhazovat odpadky a jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory wellness centra.

 • Brát s sebou do wellness centra žvýkačky, skleněné a ostré předměty, jehly, špendlíky a všechny předměty ohrožující bezpečnost.

 • Zákaz čištění nebo praní prádla.

 • Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.

 • Svévolně přemísťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým zařízením.

 • Kouření a požívání jakýchkoli omamných látek ve všech prostorách wellness centra.

 • Konzumovat jídlo ve všech prostorách wellness centra, mimo párty zařízení.

 • Vodit do prostor wellness centra psy nebo jiná zvířata.

8. Závěrečná ustanovení

 • Tento návštěvní řád byl zpracován ve smyslu zákona č. 258/2011 Sb. v platném znění. Návštěvní řád wellnes centra vychází z Provozního řádu wellness centra.
 • Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu wellness centra. Návštěvní řád wellness centra je závazný pro všechny odpovědné pracovníky provozovatele i pro všechny osoby z řad návštěvbíků a uživatelů, a musí být všemi bezpodmínečně dodržován.

 • Z wellness centra může být obsluhou vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto Řádu, nebo neuposlechne pokynu odpovědných pracovníků provozovatele, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba prostory wellness centra na vyzvní zástupcem provozovatele, bude na požádání vykázána Městskou policicí Příbram nebo Policií ČR.